Datenschutzerklärung


Bernhard Jansen

Kunsthistoriker

art historian... Kunsterklärer, Ausstellungsmacher,

Kurator, Konzeptionist ...


... explication of art, making of expositions,

curating, conception ...